Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer aan natuurlijke- of rechtspersonen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Pitch: Een presentatie of voorstel waarin een aanbod met budget wordt gedaan. Dit voorstel is geen definitief aanbod en kan derhalve niet zonder meer aanvaard worden.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Sterk Werk Communicatie (hierna: opdrachtnemer) en de natuurlijke of rechtspersoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
 4. Opdracht: de dienst of het product dat door opdrachtnemer conform offerte en of overeenkomst geleverd zal worden.
 5. Opdrachtnemer: Sterk Werk Communicatie , tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon of personen waarmee opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 7. Studio: onderdeel van Sterk Werk Communicatie of een door Sterk Werk Communicatie ingehuurde persoon of rechtspersoon waar (visuele) producten worden ontworpen en geproduceerd.
 8. Fixed fee: een vaste prijs, niet zijnde een uurtarief, voor een vooraf overeengekomen dienstenpakket.
 9. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 10. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 11. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
Artikel 2. Toepassing
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Aanbod
 1. Opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van een offerte of presentatie. Een definitief aanbod volgt in de vorm van een opdrachtbevestiging.
 2. Een door opdrachtnemer bij het aanbod opgenomen prijsopgaaf bevat, afhankelijk van het type opdracht, een uurtarief of fixed fee.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum waarop opdrachtnemer het aanbod deed.
 4. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden, verandering in de opdracht of prijsstijging van de grondstoffen en producten of hogere inkoopkosten van diensten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden, door ondertekening van de opdrachtbevestiging, tenzij anders overeengekomen. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat opdrachtnemer werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra een aanbetaling of de overeengekomen vergoeding volledig is voldaan.
 3. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor opdrachtnemer onaanvaardbaar of ongewenst maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.
Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.
 2. Werkzaamheden worden verricht volgens de omschrijving in de pitch, of, indien de werkzaamheden tevens daarin zijn omschreven, volgens de opdrachtbevestiging.
 3. Tenzij anders overeengekomen heeft Sterk Werk Communicatie slechts een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer garandeert nimmer enig resultaat. Op Sterk Werk Communicatie rust slechts een resultaatsverplichting met betrekking tot het produceren van producten of andere werken die uitgevoerd worden door de Studio.
 4. Opdrachtgever dient duidelijke en ondubbelzinnige instructies en informatie betreffende de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer te verschaffen. Opdrachtnemer is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren.
 5. Opdrachtgever dient opdrachtnemer te voorzien van de nodige informatie en middelen, waaronder het huisstijlhandboek of huisstijlrichtlijnen, bestanden van logo’s en andere materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 6. Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtgever zorg te dragen voor alle benodigde toestemming, licenties, vergunningen om de opdracht uit te kunnen voeren. Indien hiermee kosten gemoeid zijn, komen deze, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever dient, indien dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, opdrachtnemer toegang te verschaffen tot alle systemen en platformen die nodig zijn om de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren. Indien opdrachtgever deze toegang niet of niet tijdig verschaft, kan opdrachtnemer de opdracht niet of niet optimaal uitvoeren.
 8. Indien gewenst komen partijen gezamenlijk een tijdspad en deadlines overeen. Dit tijdspad is indicatief en tevens afhankelijk van de mate van inspanning van opdrachtgever. Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van opdrachtgever. Opdrachtnemer houdt zich in genoemd geval het recht voor de deadline, in overleg, te verplaatsen.
 9. Indien opdrachtgever niet tijdig, conform overeengekomen deadlines, de benodigde informatie, materialen en andere benodigde zaken levert, schort dit de uitvoering van de opdracht op en komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen. Dit kan tevens consequenties hebben voor de te leveren kwaliteit.
 10. Indien door gebreken in verplichtingen van opdrachtgever, opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet volledig kan leveren, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 11. Indien en voor zover kosten gemoeid met een opdracht niet tussen partijen zijn overeengekomen, brengt opdrachtnemer de redelijk gemaakte kosten in rekening. Sterk Werk Communicatie zal, indien redelijkerwijs mogelijk, zich inspannen om te maken kosten vooraf met opdrachtgever te bespreken.
 12. Indien er sprake is van de vervaardiging van een werk door de Studio van Sterk Werk Communicatie , zijn in de opdracht altijd twee correctierondes inbegrepen. Overige correcties geschieden op basis van het op dat moment gebruikelijke uurtarief.
 13. Opdrachtgever zal drukwerk en andere te vervaardigen goederen, niet eerder bestellen of laten vervaardigen, dan opdrachtgever hiertoe schriftelijk akkoord heeft gegeven, tenzij anders overeengekomen.
 14. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 15. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor alle aangeleverde goederen, bestanden en informatie die worden gebruikt ten behoeve van uitvoering van de opdracht.
Artikel 6. Derden
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken.
 2. Indien bij de uitvoering van de opdracht derden worden betrokken, treedt Sterk Werk Communicatie slechts op als tussenpersoon en aanspreekpunt.
 3. Opdrachtnemer is geen partij bij de overeenkomst tussen opdrachtgever en derde. Derhalve is Sterk Werk Communicatie niet aansprakelijk voor enige fout of niet-nakoming van de overeenkomst door een derde.
 4. Opdrachtgever machtigt Sterk Werk Communicatie om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en aan derden namens opdrachtgever opdrachten te verstrekken.
 5. Sterk Werk Communicatie zal zich naar overige derden, waaronder maar niet uitsluitend pers en belanghebbenden, niet als vertegenwoordiger of woordvoerder van opdrachtgever uitgeven. Sterk Werk Communicatie zal wel eerste informatie aan deze derden verstrekken en hen naar opdrachtgever doorverwijzen. Sterk Werk Communicatie zal van deze derden verlangen niet geciteerd te worden in enige berichtgeving.
 6. Sterk Werk Communicatie zal op verzoek van Opdrachtgever ingeschakelde derden betalen na ontvangst betaling door Opdrachtgever, op voorwaarde dat door derden geboden diensten en/of geleverde goederen zijn goedgekeurd en aan alle verdere verplichtingen zijn voldaan. Sterk Werk Communicatie zal zich inspannen voor tijdige betaling door Opdrachtgever, zodat betaling aan derden binnen 60 dagen na factuurdatum mogelijk is.
Artikel 7. Levering
 1. Levering geschiedt conform de overeengekomen termijnen in de opdrachtbevestiging.
 2. Levering van goederen geschiedt aan adres van opdrachtnemer of door opdrachtgever ingeschakelde derde.
 3. Indien vervoer van het geleverde noodzakelijk is, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 8. Vergoeding en kosten
 1. Partijen sluiten een overeenkomst voor een project of vast omlijnde opdracht waarbij tevens een fixed fee wordt overeengekomen.
 2. Voor overeenkomsten met een looptijd van een jaar of langer, wordt een periodieke vergoeding overeengekomen.
 3. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding op basis van de gebruikelijk door Sterk Werk Communicatie gehanteerde uurtarieven van toepassing.
 4. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent opdracht-nemer een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 5. Indien voor de uitvoering van de opdracht kosten gemaakt moeten worden, waaronder maar niet uitsluitend het gebruik van bijzondere software, een vergoeding voor licenties of kosten voor het inschakelen van derden, komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Indien aannemelijk is dat opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal opdrachtnemer dit doorberekenen aan opdrachtgever. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever, voor zover redelijkerwijs mogelijk, vooraf op de hoogte van dit meerwerk of deze hogere kosten.
 7. Indien opdrachtnemer de inkoop van goederen of diensten moet voorfinancieren, berekent opdrachtnemer een toeslag van 15% op deze inkoopprijs.
 8. Indien opdrachtgever de opdracht wijzigt of anderszins om extra werkzaamheden verzoekt, wordt hiervoor de gebruikelijk door Sterk Werk Communicatie gehanteerde uurtarieven berekend.
 9. Indien er sprake is van meerwerk, wordt de uiteindelijke vergoeding gebaseerd op de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven of dagtarieven.
 10. Alle door opdrachtnemer genoemde en geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
 1. Indien opdrachtgever bepaalde procedures voor de facturering voorschrijft of anderszins de opdrachtnemer meer eisen stelt aan een factuur dan bij wet voorzien, dient opdrachtgever voor aanvang van de opdracht aan Sterk Werk Communicatie de benodigde informatie voor een correcte facturering toe te zenden, waaronder doch niet uitsluitend, PO-nummers, adresgegevens, online facturatie systemen en in te vullen formulieren.
 2. Opdrachtnemer zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 3. Sterk Werk Communicatie is gerechtigd op elk moment gedurende het project een deelfactuur te sturen, althans een aanbetaling van 50% van het offertebedrag te verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Bij overeenkomsten langer dan 3 maanden zal er maandelijks, in de eerste week, gefactureerd mogen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is opdrachtnemer gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of zaken. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen vergoeding jaarlijks met 10% te verhogen. Deze verhoging geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst, buiten de gebruikelijke opzegmethoden.
 9. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 4% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt en worden incassokosten ten hoogte van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van €200,-, in rekening gebracht.
Artikel 10. Annulering en opschorting
 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan opdrachtnemer, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Bij opschorting van zijn plichten door opdrachtgever brengt opdrachtnemer een boete ter hoogte van tenminste de aanbetaling, althans 25% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht in rekening.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt opdrachtnemer ten minste de aanbetaling, althans 25% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht in rekening. Indien opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht reeds kosten heeft gemaakt en/ of werkzaamheden heeft verricht, zal opdrachtnemer tevens deze kosten en vergoeding voor de werkzaamheden in rekening brengen.
 5. Bij ontbinding van de overeenkomst zal de aan de opdrachtgever verstrekte licentie, zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, komen te vervallen.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in het geval van annulering of ontbinding door opdrachtgever de vervaardigde werken naar eigen inzicht voor andere projecten in te zetten.
Artikel 11. Einde van de overeenkomst
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging. Deze overeenkomsten eindigen van rechtswege na volledige uitvoering van de opdracht, althans aan het einde van de overeengekomen looptijd.
 2. Tussentijdse opzeggen van een overeenkomst met een vaste looptijd van minder dan een jaar, is niet mogelijk.
 3. Jaarovereenkomsten worden na 12 maanden stilzwijgend verlengd voor de periode van 12 maanden. Opzeggen door opdrachtgever is slechts mogelijk met een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient in goed overleg te geschieden, zodat lopende zaken correct kunnen worden afgerond of overgedragen.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd elke overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien één der partijen in staat van faillissement verkeerd, surseance van betaling verkrijgt of de onderneming van een der partijen wordt opgeheven of ontbonden.
Artikel 12. Klachten
 1. Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de opdrachtnemer. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan opdrachtnemer.
 2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen, schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld te worden. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in staat te stellen eventuele gebreken te herstellen.
 3. Klachten na de in leden 1 en 2 genoemde termijnen hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 13. Geheimhouding
 1. Partijen zullen over en weer vertrouwelijke informatie, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsgeheimen en bedrijfsinformatie, niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Bij einde van de overeenkomst dienen partijen vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij bezitten, te vernietigen en uit hun archieven te verwijderen.
 3. Voor zover opdrachtnemer toegang krijgt tot persoonsgegevens, zal zij deze behandelen zoals voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever dient juiste maatregelen getroffen te hebben om het werken met deze gegevens voor opdrachtnemer zowel praktisch als juridisch mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend benodigde toestemming van personen, het verzorgen van een bewerkersovereenkomst en andere nodige maatregelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 14. Auteursrecht
 1. Alle ten behoeve van de opdracht door Sterk Werk Communicatie vervaardigde werken, komen toe aan opdrachtgever. Voor zover opdrachtgever niet direct auteursrechthebbende wordt van deze werken, zal Sterk Werk Communicatie op eerste verzoek meewerken aan een overdracht van het auteursrecht.
 2. Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer een licentie om de vervaardigde werken in hun portfolio op te nemen en openbaar te maken op hun website en in presentaties, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien voor het vervaardigen van werken van intellectuele eigendom derden worden betrokken, zal Sterk Werk Communicatie er zorg voor dragen dat opdrachtnemer een geschikte licentie voor gebruik van deze werken ontvangt of dat het auteursrecht voor zover dat mogelijk is aan opdrachtgever wordt overgedragen.
 4. Indien de opdracht betrekking heeft op het verveelvoudigen van ander werk van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend gebruik van afbeeldingen, dient opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte licentie en vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor enige aanspraak van derden met betrekking tot dat intellectuele eigendomsrecht.
 5. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, presentaties, social media, in drukwerk en beursmateriaal. Indien opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient opdrachtgever dit voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.
 6. Indien opdrachtgever werken of ander materiaal aan derden levert, waarvan opdrachtnemer rechthebbende is, zonder toestemming van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer haar schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving, bij opdrachtgever in rekening brengen.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van opdrachtnemer, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
Artikel 15. Portretrecht
 1. Voor zover in een werk sprake is van portretten of van personen die in werken worden afgebeeld, dient opdrachtgever zorg te dragen voor correcte en voldoende omvattende modelvrijwaringsverklaringen, getekend door deze personen. Genoemde verklaringen dienen tevens gebruik van de beelden door opdrachtnemer, zoals omschreven in artikel 14 lid 5, mogelijk te maken.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht die opdrachtgever aan opdrachtnemer verleende.
 3. Opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor portretten die door of namens opdrachtgever worden openbaar gemaakt.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer of diens vertegenwoordigers.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de content, werken, drukwerk, goederen of anderszins. Opdrachtnemer biedt aan opdrachtgever aan alle vervaardigde content en werken voor openbaarmaking daarvan op juistheid te controleren.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor het ontbreken of verliezen van concepten, werken en/of beeldmateriaal.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verloren gaan van bestanden die opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverd heeft.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op een recht van een derde door uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van dergelijke aanspraken.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade door de inschakeling van derden of de door deze derden geleverde diensten of producten.
 7. Opdrachtnemer dient in het geval van een toerekenbare tekortkoming schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen en schade te beperken of op te heffen.
 8. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag. Indien er sprake is van een langer lopende opdracht, overstijgt de aansprakelijkheid nimmer de hoogte van de betaalde vergoedingen in de voorgaande zes maanden.
 9. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het verzekerde bedrag. Te weten voor beroepsaansprakelijkheid € 1.000.000,00 per aanspraak, voor bedrijfsaansprakelijkheid € 2.500.000,00 per aanspraak.
 10. Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaren vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
Artikel 17. Garanties en Resultaat
 1. Door het aangaan van de overeenkomst, zal op opdrachtnemer een inspanningsverplichting komen te rusten. Partijen komen nadrukkelijk geen resultaat overeen.
 2. Haalbaarheidsverwachtingen, geven geen garantie op het behalen daarvan.
 3. Berekeningen en verwachtingen worden gemaakt op basis van huidige kennis en de omstandigheden in de markt van dat moment. Door wijzigingen in de markt kunnen ook deze verwachtingen en berekeningen niet meer overeenkomen.
 4. Opdrachtnemer zal naar beste kunnen en volgens de vereisten van goed vakmanschap de opdracht uitvoeren, maar kan daarbij geen garanties geven over het te behalen resultaat.
 5. Adviezen door opdrachtnemer gegeven of strategieën door opdrachtgever geschreven, geven geen garantie op het behalen van enig resultaat. Resultaat is afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt.
Artikel 18. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 1. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever medegedeeld.
Artikel 19. Rechts- en forumkeuze
 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Deze algemene voorwaarden en rechtsbetrekkingen tussen partijen blijven van kracht wanneer een der partijen van naam en/of rechtsvorm verandert.
 3. Indien er sprake is van een internationale overeenkomst, wordt het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Op alle rechtsverhoudingen tussen conceptdesigner en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Sterk Werk Communicatie B.V. KvK 24277242 te Rotterdam

+31 (0)10-4567849
info@sterkwerk.nl